[....] حیات در كره زمین وابسته به وجود گیاهان است و باید سلامت وجودی آنها را تأمین كرد.
گیاهان در شرایط تصادفی می رویند، گاهی ممكن است با برداشت بی رویه آنها، دیگر آن گیاه در منطقه خاص خود نروید
باید كنترل جدی بر روی بهره برداری منابع گیاهی در طبیعت صورت گیرد تا به غارتگری منجر نگردد[....] 
دکتر احمد قهرمان (۱۳٨٧-۱۳۰٧)