غیر از مناطق قطبی زیر یخ ، کویر نمک ایران شاید بزرگترین بخشی از جهان است که فاقد پوشش گیاهی است.